วันที่
ชื่อเรื่อง
10  เม.ย. 2562
ซื้อโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายทางบ้านหนองบ่อ-หนองฝาย บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุอรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2562
จ้างตามโครงการปรับปรุงผิวถนนลาดยางเป็นผิวถนน ค.ส.ล.สายทางแยก ถนนอุดรฯ-สกลฯ บ้านโพนยอ หมู่ที่ 8 ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2562
ซื้อเก้าอี้ทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2562
ซื้อธงชาติและธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาพิเษกพุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(น้ำยาดับกลิ่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2562
จ้างดำเนินการจัดเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา อบต.หนองหาน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง