วันที่
ชื่อเรื่อง
14  พ.ค. 2562
จ้างเหมาทำป้ายถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2562
ซื้อจัดหาวัสดุก่อสร้าง(ยางมะตอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2562
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัวต์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2562
ซื้อถังขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2562
จ้างเหมายานพาหนะตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้นำชุมชน ผู้บริหาร สมาชิกท้องถิ่น พนักงานท้องถิ่น ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นตามโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2562
ซื้อของที่ระลึกและวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้นำชุมชน ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานท้องถิ่น ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2562
จ้างเหมาอาหารตามโครงการเพิ่มสักยภาพผู้นำชุมชน ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2562
ซื้อเสาธง ขนาด 2 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง