วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ก.ค. 2563
จ้างเหมาอาหารจัดเลี้ยงรับรองในการจัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2563
ซื้อยางรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2563
ซื้อสื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโสกหมู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2563
ซื้อสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็ฏเล็กบ้านม่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2563
ซื้อน้ำยาพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2563
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานยนต์และขนส่ง (รถยนต์ส่วนกลาง 4 ประตู) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2563
จ้างทำป้ายเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านหนองหาน ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง