วันที่
ชื่อเรื่อง
4  เม.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(น้ำยาดับกลิ่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2562
จ้างดำเนินการจัดเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา อบต.หนองหาน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2562
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถบรรทุกน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2562
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง (รถยนต์ 4 ประตู) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2562
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง