วันที่
ชื่อเรื่อง
21  มิ.ย. 2562
จ้างลงลูกรังซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน ในส่วนที่ชำรุดและส่วนที่ขาด หมู่ที่ 14 ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2562
จ้างลงลูกรังซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน ในส่วนที่ชำรุดและส่วนที่ขาด หมู่ 17 ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2562
จ้างลงลูกรังซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน ในส่วนที่ชำรุดและขาด หมู่ที่ 15 ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลังวัดป่าสามัคคีคณารักษ์ หมู่ที่ 7 ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาอาหารจัดเลี้ยงการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาอาหารจัดเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาอาหารตามโครงการปรับปรุง เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาตำบลเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมและสร้างทำนบดิน หน้าฝาย มข.2527 บริเวณหน้าวัดป่าดงยาง หมู่ที่ 5 บ้านม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2562
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานยนต์พาหนะและขนส่ง(รถกระบะ 4 ประตูกองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง