วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ส.ค. 2562
จ้างดำเนินการจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2562
จ้างดำเนินการจัดเลี้ยงรับรองในการจัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2562
ซื้อทรายอะเบท ตามโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก(ต่อเนื่อง)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุตามโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก (ต่อเนื่อง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุตามโครงการป้องกันการขาดสารอาหารไอโอดีนตามพระราชดำริประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2562
จ้างเหมาอาหารตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชน สู่การเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด TO BE NUMBER ONE ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2562
จ้างดำเนินการจัดเลี้ยงรับรองในการจัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2562
จ้างดำเนินการตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายททางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2312 - คุ้มหนองแก หมู่ที่ 15 ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2562
จ้างดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านหนองบ่อ ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2562
จ้างดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางแยกจากถนนคสล. ม.11- คุ้มดงสระพัง หมู่ที่ 6 ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง