วันที่
ชื่อเรื่อง
15  มี.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (เวที ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2566
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๒ บ้านม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ระบบประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ครั้งที่๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถยนต์บรรทุกน้ำ (ยางรถยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2566
จ้างวางท่อระบายน้ำ ศก.๐.๔๐ ม. ยาว ๗๐.๐๐ ม.หมู่ที่ ๑๒ บ้านม่วง ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2566
จ้างวางท่อระบายน้ำ ศ.ส.ล ขนาด ศก.๐.๔๐ ม. พร้อมบ่อพัก ๒ บ่อ บ้านเชียงงาม หมู่ที่ ๓ ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี (จุดที่๑ หลังโรงเรียนบ้านเชียงงาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2566
จ้างวางท่อระบายน้ำ ศ.ส.ล ขนาด ศก.๐.๔๐ ม. พร้อมบ่อพัก ๒ บ่อ บ้านเชียงงาม หมู่ที่ ๓ ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี (จุดที่๒ ปลายทางรางระบายน้ำในหมู่บ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2566
จ้างลงลูกรังซ่อมแซมถนนในส่วนที่ชำรุดและส่วนที่ขาดภายในตำบลหนองหาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง