วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ส.ค. 2565
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบ หมู่ที่16 บ้านโสกหมู ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมตามโครงการคัดแยกขยะต้นทาง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ครั้งที่๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 13 ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ทรายอะเบท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2565
ครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ทำงาน กองสาธารณสุข)
28  มิ.ย. 2565
ซื้อครุภัณคอมพิมเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2565
ซื้อพันธ์ไม้ตามโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (โน๊ตบุคส์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง