องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี : www.nonghan.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองส่งเสริมการเกษตร
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
 
Q&A
Social Network
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
งานจัดเก็บรายได้
ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ สป.สช ตำบล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรม

สภา อบต.
 

 นายธนกร   วิศิษฏ์การ
 ประธานสภา อบต.
   
 นางสาวนิลมล   ฤทธิ์ละคร นางสาวสิริกร แก้วเจริญ
 รองประธานสภา อบต. เลขานุการสภา อบต.
     
 นายคำภี   ขวัญทอง  นายสำเริง   จันทรเสนา  นางสมถวิล   อารีรักษ์  นางสมจิต   จันทร์ธานี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 1
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 2
     
 นายปฤษฎา   ดวงใจ  นายสวัสดิ์   บัตรวิเศษ  นายเฉลียว   บุตรโยธี  นายวีระ   มหาโยธี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 3
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 4

 

 

 นางแดง   ใจเข้มแข็ง

นายเลิศชาย   ศรีบุโฮม

นายปิติ    ฤทธิ์ละคร

จ.ส.อ.นาวา   ซองทุมมินทร์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 5
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 6
   
   
นายเคน   แดงวิบูลย์    นายขัน   อันทะสี  นายรำพรรณ   บุญศรี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 7
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 8
       
 นายหนูพินธุ์  วงศ์หนองแวง   นายอุทัย    มนต์อินทร์ นางกองแก้ว   สอนสมบัติ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 9
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 10
       
นางลัดดา  เบญจจินดา นายสายทอง   เข็มทองดี นางกุมารี   อำนาจเจริญ นายนิพนธ์   พึ่งคำนวน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 11
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 12
       
นางฉวีวรรณ   บุญสิทธิ์ นายพร    โคตรวงษ์   นางสินีวรรณ   ศรีชมภู นางกอบจิตต์   สิงห์หล้า
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 13
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 14
       
นางยุวดี   ทิศาใต้ นางสาวบุญญรัตน์   โสทัต  นายแทน  ฤทธิ์ละคร  นายสมพงษ์   ศรีบุญเรือง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 15
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 16
   
นายพงษ์ศักดิ์   ศรีบุโฮม นายธีรพงษ์   สุนากรณ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 17