องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี : www.nonghan.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองส่งเสริมการเกษตร
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
 
Q&A
Social Network
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
งานจัดเก็บรายได้
ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ สป.สช ตำบล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรม

สภาพทางสังคม
 

สภาพทางสังคม

การศึกษา

            ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน  มีสถานศึกษา  ดังนี้

            - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน                          จำนวน  2  แห่ง  ซึ่งมีจำนวนนักเรียน ดังนี้

                        1.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วง                                        จำนวนนักเรียน   73   คน

                        2.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโสกหมู                                    จำนวนนักเรียน   42   คน

            - โรงเรียนประถมศึกษา                                        จำนวน  7  แห่ง  ซึ่งมีจำนวนนักเรียน ดังนี้

                        1.  โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง                                       จำนวนนักเรียน  157  คน

                        2.  โรงเรียนบ้านโสกหมู                                                    จำนวนนักเรียน  142  คน

                        3.  โรงเรียนบ้านดงโพนยอ                                                จำนวนนักเรียน   63   คน

                        4.  โรงเรียนบ้านเชียงงาม                                                 จำนวนนักเรียน  103  คน

                        5.  โรงเรียนบ้านหนองงิ้ว                                                  จำนวนนักเรียน    41  คน

                        6.  โรงเรียนบ้านหนองบ่อ(พอลพิทยาประชานุสรณ์) จำนวนนักเรียน  122  คน

                        7.  โรงเรียนบ้านยาง(อาสาพัฒนา 3)                                 จำนวนนักเรียน    47  คน

            - โรงเรียนอาชีวศึกษา                                          จำนวน  1  แห่ง

ศาสนา

            ชุมชนในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน  มีผู้นับถือศาสนาพุทธ  100 %  ของจำนวนประชากรทั้งหมด และมีวัดประจำหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน

วัฒนธรรม

            ประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญของชุมชนในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน  คือ

(1)        ประเพณีสงกรานต์ ห้วงเดือนเมษายนของทุกปี

(2)        ประเพณีงานบุญประจำปีของแต่ละชุมชน

(3)        ประเพณีลอยกระทง ห้วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี

การสาธารณสุข

                 - การบริการด้านสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน มีศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 1 แห่ง  คือ ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลหนองหาน(PCU)   ตั้งอยู่ที่ โรงพยาบาลหนองหาน  ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี  ซึ่งมุ่งเน้นการส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู สุขภาพอนามัย การให้ภูมิคุ้มกันโรค  การป้องกันโรค  การระงับโรคติดต่อ  และการวางแผนครอบครัว 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

                        -  มีจุดบริการประชาชน  จำนวน 1 แห่ง  ตั้งอยู่หมู่ที่ 14 บ้านหนองบ่อ ถนน อุดร-สกล ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี  มีเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำอยู่ จำนวน 2 นาย และนายทหารประจำอยู่ จำนวน 2 นาย โดยมีผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรตำบลหนองหานเป็นผู้กำกับดูแลจุดบริการประชาชน ดังกล่าว