องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี : www.nonghan.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองส่งเสริมการเกษตร
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
 
Q&A
Social Network
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
งานจัดเก็บรายได้
ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ สป.สช ตำบล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรม

สภาพทั่วไป
 

สภาพทั่วไป

1.  ลักษณะที่ตั้ง

                   องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ตั้งอยู่ หมู่ที่ 14 บ้านหนองบ่อ ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดอุดรธานี ห่างจากอำเภอหนองหาน 1 กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัดอุดรธานี 33 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาในการเดินทางจากอำเภอหนองหานถึงจังหวัดอุดรธานี ประมาณ 35 นาที  โดยมีอาณาเขตติดต่อ

            ทิศเหนือ            ติดต่อกับ  ตำบลสร้อยพร้าว         อำเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี

            ทิศใต้                ติดต่อกับ  ตำบลหนองไผ่             อำเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี

            ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ  ตำบลหนองเม็ก           อำเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี

            ทิศตะวันตก       ติดต่อกับ  ตำบลผักตบ                อำเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี

2.  เนื้อที่

ตำบลหนองหาน   พื้นที่ทั้งหมดประมาณ   43,638   ไร่  หรือ  69.98  ตารางกิโลเมตร  โดยแบ่งเป็นหมู่บ้าน    17  หมู่บ้าน

                        หมู่ที่     1          บ้านหนองงิ้ว                  ผู้ใหญ่บ้าน         นายอินทร์เขียน   เมืองเลน

                        หมู่ที่     2          บ้านหนองหาน   กำนัน    นายจิระศักดิ์      จำนงนิจ

                        หมู่ที่     3          บ้านเชียงงาม                 ผู้ใหญ่บ้าน         นายสุรพล          แจ้งดี

                        หมู่ที่     4          บ้านยาง                        ผู้ใหญ่บ้าน         นายโชคอนันต์    รัฐบันรินทร์

                        หมู่ที่     5          บ้านม่วง                        ผู้ใหญ่บ้าน         นายนัฐไกร         นากลาง

                        หมู่ที่     6          บ้านหนองหาน   ผู้ใหญ่บ้าน         นายพิชิต           มณีเพชร

                        หมู่ที่     7          บ้านหนองบ่อ                 ผู้ใหญ่บ้าน         นายอดุลย์          ชัยนิคม

                        หมู่ที่     8          บ้านโพนยอ                    ผู้ใหญ่บ้าน         นายบุญน้อม      นรินทร์

                        หมู่ที่     9          บ้านโสกหมู                    ผู้ใหญ่บ้าน         นายทองใบ        ปะวะสาร

                        หมู่ที่     10        บ้านหนองหาน   ผู้ใหญ่บ้าน         นายสมคิด         ทองแดง

                        หมู่ที่     11        บ้านหนองหาน   ผู้ใหญ่บ้าน         นายกัลยาณี       ไชยเชียงพิณ

                        หมู่ที่     12        บ้านม่วง                        ผู้ใหญ่บ้าน         นายอำนาจ        สิงห์สาคร

                        หมู่ที่     13        บ้านหัวเชียง                   ผู้ใหญ่บ้าน         นายไชยยันต์      สุทธิบริบาล

                        หมู่ที่     14        บ้านหนองบ่อ                 ผู้ใหญ่บ้าน         นางยุวดี            ริยะสุ

                        หมู่ที่     15        บ้านเชียงงาม                 ผู้ใหญ่บ้าน         นายอาคม          จวงทอง

                        หมู่ที่     16        บ้านโสกหมู                    ผู้ใหญ่บ้าน         นายพันนา         ทับละคร

                        หมู่ที่     17        บ้านยาง                        ผู้ใหญ่บ้าน         นายกมล            ศรีบุโฮม

3.  ลักษณะภูมิประเทศ

            ตำบลหนองหาน  มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ลาดเทจากสูงไปต่ำ  จากทางทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตก   และสูงขึ้นไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตรงกลางเป็นทางลุ่ม  ค่อนไปทางทิศเหนือ  เป็นที่ดอนสลับที่นาซึ่งมีลำห้วยดาน  และลำห้วยทรายไหลผ่าน มีการกั้นฝายเป็นระยะตามทางน้ำไหลผ่านเขตของหมู่บ้านต่างๆเมื่อมีฝนตกมาอย่างแรงและกะทันหัน  จะทำให้น้ำในลำห้วยไหลเอ่อขึ้นมา  ทำให้เกิดภาวะน้ำท่วมในช่วงฤดูฝน

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  พ.ศ. 2559 - 2563   องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน     7 

4.  ลักษณะภูมิอากาศ

            ลักษณะภูมิอากาศ มี 3 ฤดู

            1.ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึง ตุลาคม เป็นช่วงที่ได้รับอิทธิพลมรสุมตะวันตกเฉียงใต้  ซึ่งมาจากมหาสมุทรอินเดีย  จะมีฝนตกหนักในบางช่วงและมีระยะฝนทิ้งช่วง

            2.ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึง กุมภาพันธ์ เนื่องจากอากาศหนาวจากประเทศจีน เคลื่อนตัวมาทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศหนาวเย็นลมแรง

            3.ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่ปลายเดือน กุมภาพันธ์ ถึง เดือนเมษายน ในฤดูร้อนอากาศจะร้อนจัด เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้พัดมาจากบริเวณความกดอากาศสูงในทะเลจีนใต้  ซึ่งมีลมพัดผ่านจึงทำให้อากาศร้อนจัด

5.  ประชากร

            ประชากรภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน  มีทั้งหมด 17 หมู่บ้าน มีจำนวนประชากรทั้งหมด 11,629 คน และจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 3,812 หลังคาเรือน
(ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม
2558 จากสำนักบริหารการทะเบียน อ.หนองหาน )