องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี :www.nonghan.go.th
 
 
 


โครงการ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


             องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ได้จัดทำโครงการ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน  อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยออกพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรควรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อป้องกัน  เพื่อลดภาวะความเสี่ยง  เพื่อเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ทั้ง 18 หมูบ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และอื่นๆในเขตพื้นที่ตำบลหนองหาน
2020-08-26
2020-08-25
2020-04-07
2020-04-07
2020-04-01
2020-04-01
2020-02-28
2020-02-26
2020-02-07
2020-02-04